پوستر همایش

 
Home > گروه ها
.: گروه ها

 

گروه های هدف صاحب امتیاز بازآموزی

سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گروه های هدف صاحب امتیاز


Email:ms16@mums.ac.ir 
Address:Mashhad,Iran

 


16th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis
 
 

دبیرخانه همایش

 مشهد - بیمارستان قایم - گروه مغز و اعصاب