این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Contact Us
.: Contact Us

Address
: Department of Neurology, Ghaem hospital,Mashhad,Iran.

Telephone : +98 - 051 - 38012933

Fax: +98 - 051- 38429828


Contact Us
:
Email: ms16@mums.ac.ir 
Address: Mashhad,Iran


16th Iranian International Congress on
Multiple Sclerosis