این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > adress
.: adress 
Rezashahr, Khaghani BLV, Bitewwn Khaghani 2-4, White Tower, Mashhad, Iran
Contact Us
:
Email: ms16@mums.ac.ir 
Address: Mashhad,Iran


16th Iranian International Congress on
Multiple Sclerosis