این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Executive Committee
.: Executive Committee

Members of the Executive Committee of the 16th MS International Congress

 

Dr Ebrahim Pourakbar

Executive Secretary of the congress

Dr Abbas Nourian

Somayeh Doust Mohammadi

Dr Payam Sasannejad

Maryam Gharib

Dr Ma Nahayati

Elahe sajadiyan

Dr Ali Al e hashemi

Mehdi colahdoz

Dr Shadi Zamanian

Nazanin khodapanahi

Dr Fariba Zemorsheedi

Nasrin Sadri

Dr saeed Shahami

Saeed sayedzadegan

Ali Bameshki

Fatima Colahdoz

Hadi Sharifi Rohani

Monireh lotfi

Hamid Ghasemi

Fatima pelavar

Masoud Colahdoz

Zahra Jafari

Moin Esmat Abadi

Amir Hossein Nakhjavani

 


Contact Us
:
Email: ms16@mums.ac.ir 
Address: Mashhad,Iran


16th Iranian International Congress on
Multiple Sclerosis