این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Congress program
.: Congress program


Congress program

13 Nov 2019    start at   7:45 am  - 7:30 pm

14 Nov 2019    start at   7:45 am  - 7:30 pm

15 Nov 2019    start at   7:45 am  - 2 pm

Congress Program


Contact Us
:
Email: ms16@mums.ac.ir 
Address: Mashhad,Iran


16th Iranian International Congress on
Multiple Sclerosis