این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پوستر همایش

 
Home > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

 
اعضای کمیته علمی شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس  


دکتر اعتمادی دکتر صحراییان
دکتر اعتمادی فر
دکتر صدیقی
دکتر آل هاشمی دکتر صدرالدینی
دکتر ابوالفضلی دکتر صدر نبوی
دکتر ضیایی
دکتر ایراملو دکتر عظیمی
دکتر اشتری  دکتر غفارپور
دکتر اشجع زاده دکتر غفاری
دکتر اشرافی
دکتر اشرفیان
دکتر عابدینی
دکتر فرجی
دکتر ابراهیمی دکتر فروغی پور
دکتر افشاری
دکتر باغبانیان
دکتر فرزاد فر
دکتر فاتحی
دکتر قاسمی
دکتر بوستانی  دکتر عباس قربانی
دکتر بلادی مقدم دکتر قلیانچی
دکتر پور اکبر دکتر قلی پور
دکتر قینی
دکتر پاکدامن دکتر قندهاری
دکتر پور محمودیان دکتر غیاثیان
دکتر ترابی
دکتر تقی پور
دکتر دلاور کسمائی
دکتر جمشید لطفی
دکتر چراغ مکانی
دکتر چیت ساز
دکتر معتمد
دکتر حریرچیان دکتر مجدی نسب
دکتر حجازی دکتر محمدیانی نژاد
دکتر حاتمیان
دکتر خوروش
دکتر مقتدری
دکتر دهقانی دکتر ناصر مقدسی
دکتر ریخته گر دکتر مهدی نژاد
دکتر ریاسی دکتر نوریان
دکتر نفیسی
دکتر رودباری دکتر نیکخواه
دکتر رضایی طلب دکتر نبوی
دکتر زمرشدی
دکتر نهایتی
دکتر زمانی دکتر نگهی
دکتر ساسان نژاد دکتر نجفی
دکتر سعیدی دکتر نیک سرشت
دکتر سیگارودی دکتر نعمتی
دکتر سعادت نیا دکتر نوردی
دکتر سلطان زاده
دکتر سمائی
دکتر همام
دکتر یزدانبخش
دکتر شعیبی دکتر یوسفی پور
دکتر شایگان نژاد
   

Email:ms16@mums.ac.ir 
Address:Mashhad,Iran

 


16th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis
 
 

دبیرخانه همایش

 مشهد - بیمارستان قایم - گروه مغز و اعصاب