این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پوستر همایش

 
Home > سمپوزیوم
.: سمپوزیومOct &perimetry in neurologic practice

 
 
1

Management of Urologic problem of MS pateint

 
2

 CINNAGEN work shop for & NURSES

ROSCH workshop for  & NURSES

 

 3


 


Email:ms16@mums.ac.ir 
Address:Mashhad,Iran

 


16th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis
 
 

دبیرخانه همایش

 مشهد - بیمارستان قایم - گروه مغز و اعصاب