این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پوستر همایش

 
Home > Executive Committee
.: Executive Committee


Members of the Executive Committee of the16th MS International Congress

Dr Ebrahim Pourakbar

Executive Secretary of the congress

Somayeh Doust Mohammadi

Dr Abbas Nourian

Maryam Gharib

Dr Payam Sasannejad

Elahe sajadiyan

Dr Ma Nahayati

Mehdi colahdoz

Dr Ali Al e hashemi

Nazanin khodapanahi

Dr Shadi Zamanian

Nasrin Sadri

Dr Fariba Zemorsheedi

Saeed sayedzadegan

Fatima pelavar

Fatima Colahdoz

Ali Bameshki

Monireh lotfi

Hadi Sharifi Rohani

Dr saeed Shahami

Hamid Ghasemi

Zahra Jafari

Masoud Colahdoz

Amir Hossein Nakhjavani

Moin Esmat AbadiEmail:ms16@mums.ac.ir 
Address:Mashhad,Iran

 


16th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis
 
 

دبیرخانه همایش

 مشهد - بیمارستان قایم - گروه مغز و اعصاب